رویکردهاي معاصر بیش از هر سبک معماري دیگري به تجزبه ی نیازهاي واقعی پاسخ می دهند . همه ي عناصر اعم از عواطف، احساسات مخاطبان، موقعیت مادي آنها و شیوه زندگی شان بر طراحی داخلی یک فضا تاثیر می گذارد . همه چیز اعم از بیرون و درون، فضاي بسته و باز، بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند . صنعت نوپاي معماري داخلی کشور از این قاعده مستثنی نیست بلکه مفاهیمی چون آفرینش و خلق و نوآوري ایده ها در طراحی، ورود به عرصه ی خیال و جان بخشی به محیط پیرامونی، استفاده از امکانات و دانسته هاي موجود در طراحی و چیدمان و اصولا نگاه هنرمندانه به مقوله معماري داخلی، درعمق بستر طراحی داخلی ریشه دوانده است. با این همه، یک جنبه دیگري هم در طراحی داخلی هست و آن طرد هرگونه تظاهر و ادعاست. همچون فرهنگ مدرن که همگان را تشویق می کرد فردیت و اصالت خود را تقویت کنند، در حالی که فرهنگ معاصر امروزی قصد دارد همه چیز را همان طور که هست نشان دهد. به این معنا که مواد و مصالح و ساختار و سبک و مناسبات بیان طراحی داخلی و فضاهای خارجی در این رویکرد همه و همه به واقعیت اجزای منفرد پیوند می یابند. از این رو طرح هاي دکوراسیون و مبلمان والگوهاي آن که همواره دارای تغییرات کلی و جزئی هستند باید بگونه اي طراحی شود که منطبق با خواسته هاي درونی انسان باشد.

 

هدف اصلی از انجام دکوراسیون و مبلمان، بالا بردن زیباسازی فیزیکی و هماهنگی آن با احساسات درونی انسان می باشد که جز با تاکید بر روابطی چون عاملیت وعملکرد با فرم و...و همچنین به وسیله عناصر متعلقه و مرتبطی چون رنگ، بافت و... میسر و مقدور نمی باشد. طراحی دکوراسیون و مبلمان داخلی با بکارگیري عناصر فوق سعی در بهینه سازي فضاها و دست یابی به کارآیی و کارکرد مناسب درکنار زیبایی ومعناها می باشد. امروزه بسیاري از معماران و طراحان داخلی فنگ شویی، این هنر را بصورت کلی وارد می کنند و مفاهیم جهان شمول آن را درخصوص طراحی مطلوب داراي اهمیت اساسی می دانند. فنگ شویی علمی است که فضا و محیط در زندگی انسان را بررسی کرده و انرژي موجود در محیط را به تعادل می رساند، بگونه ای که وقتی طراحی فضا، رنگ آمیزي، تهیه و چیدمان مبلمان و دکوراسیون داخلی بر این اساس صورت گیرد می توان شادابی، نشاط، حرکت و احساس خوب را برای شخصی در خانه ایجاد کرد. فنگ شویی اگر به شکل مناسب بکار برده شود، به برقراری تعادل درسیلان انرژی در محیط کمک کرده و امکان خلق خانه هایی دارای حداکثر انرژی، سلامتی و هماهنگی را در اختیارمان قرار می دهد. این هنر ما را به سمت استفاده دقیق از نور، رنگ، مواد و چیدمان مبلمان سوق می دهد، انرژي منفی را حذف کرده و موجبات آرامش درون، سلامت و برکت در محیط خانه را فراهم می آورد. فنگ شویی راحتی و امنیت و زیبایی یک طراحی فکر شده را، به همراه معماري و معماري داخلی به ارمغان می آورد. در واقع با بکارگیري روشهاي چون: روش هشت جهتی ، روش نه ستاره ، روش فلینگ استار می توانیم درطراحی و دکوراسیون فضا، ایده و روشی نو در طراحی داخلی معاصر ایجاد نماییم . این هنر نیاز اساسی ما را که داشتن فضایی روح پرور و مکانی آرام و الهام بخش است برآورده می سازد تا در نتیجه، زندگی توام با خلاقیت، سلامت ، شعف، وفور نعمت و تعادل داشته باشیم. نگارندگان: سرکارخانم عباسه سرپرست عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد فسا - مرتضی فرامرز دانشجوی معماری
مقدمه : رویکردهای معاصر بیش از هر سبک معماری دیگری به تجزیه ی نیازهای واقعی پاسخ می دهند . همه عناصر اعم از عواطف و احساسات مخاطبان ، موقعیت مادی آنها و شیوه زندگی شان بر طراحی داخلی یک اتاق تاثیر می گذارند تا چه برسد به خانه شان . همه چیز اعم از بیرون و درون ، فضای بسته و باز بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند . امروزه تمامی مخاطبین در پی آسایش واقعی اند و آسایش خانه یعنی معاصر بودن . با این همه ، یک جنبه دیگری هم در طراحی داخلی هست و آن طرد هرگونه تظاهر و ادعاست ؛ همچون فرهنگ مدرن که همگان را تشویق می کرد فردیت و اصالت خود را تقویت کنند ، فرهنگ معاصر امروزی قصد دارد همه چیز را همان طور که هست نشان دهد . به این معنا که مواد و مصالح و ساختار و سبک و مناسبات بیان طراحی داخلی و فضاهای خارجی در این رویکرد همه و همه به واقعیت اجزای منفرد پیوند می یابند . برعکس سبکهای زیبایی شناسی که بر همخوانی و مناسبت بین اجزا تکیه دارند ، سبکهای معاصر امروزی درست مانند اندیشه معاصر بر ناهمخوانی و ناهمگونی تاکید دارند این به آن معنی نیست که هیچ اصل و انضباطی بر هیچ چیز در آنها حاکم نیست هر محیط امروزی از دل این اندیشه و انضباط حاکم بر آن و از دل این آگاهی به دوران معاصر پدید می آید.

تحليل داده ها و نتيجه گيري 
نتايج حاصل از هر دو مرحله قبل مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرند و نتايج ارزيابي كارشناسانه با موارد استاندارد موجود مقايسه شده و نتايج حاصل از جمع آوري داده هاي ارزيابي رضايت مشتري بسته به روش ارزيابي تحليل گشته و نقاط ضعف و كاستي ها در طراحي هاي موجود، از نظر مشتريان نمايان مي گردد. و مي توان با دانستن نقاطي كه موجب نارضايتي استفاده كنندگان است، شرايط و طراحي ها را بهبود بخشيد و به سوي كسب رضايت بيشتر افراد پيشرفت.

2- ارائه و اجراي راهكار جهت بهبود و ارزيابي نتايج
پس از آشكار شدن كاستي ها، طبق نتايج حاصل از ارزيابي كارشناسانه و بررسي رضايت مشتريان، راهكارهاي متناسب و عملي جهت رفع كاستي هاي موجود ارائه و مورد اجرا قرار مي گيرد.
نتايج حاصل از ارزيابي كارشناسانه و بررسي رضايت استفاده كنندگان مي تواند داراي حالت هاي زير باشد:
• نتايج حاصل از هر دو حاكي از مناسب بودن شرايط است.
• نتايج حاصل از هر دو حاكي از نامناسب بودن شرايط است.
اولويت اول بهبود با اين دسته از موارد است. در اين مورد بايستي به اصلاح مشكلات ارگونوميك با تجديد طراحي محصول بصورت ارگونوميك پرداخت.
• نتيجه بررسي رضايت مشتريان حاكي از نامناسب بودن شرايط است اما نظر كارشناسان بر مناسب بودن شرايط دلالت دارد. در اين حالت نيز بايد متناسب با وضعيت استاندارد موجود به اصلاح نقاط ضعف پرداخت.
• نتيجه ارزيابي كارشناسانه حاكي از نامناسب بودن شرايط است اما كاربران در مورد آن ابراز رضايت نموده اند.
در اين مورد ممكن است مشكل بر اثر عادت كاربران به وضع موجود پيش آمده باشد. در اينصورت نيز اصلاح طراحي با مدنظر قرار دادن جنبه هاي ارگونوميك در طراحي مبلمان بايد صورت پذيرد.
ارزيابي نتايج حاصل از اجراي راهكارها بمنظور تعيين ميزان بهبود ايجاد شده توسط آنها داراي اهميت بسياري مي باشد. اين عمل به ما اجازه مي دهد كه نتايج بدست آمده را مجدداً با وضعيت مطلوب يا استاندارد مقايسه نموده و از دستيابي به نتايج مورد نظر مطمئن شويم.
3- تنظيم كتابچه مبنا به منظور طراحي ارگونوميك مبلمان جديد
پس از ارزيابي نتايج حاصل از فرايند بهبود و اطمينان از وجود شرايط مطلوب، مي توان سطح بدست آمده براي شاخص هاي ارگونوميك و استانداردهاي موجود را بعنوان سطح مبنا براي تصميم گيري در مورد طراحي و ساخت مبلمان هاي جديد قرار داد. با در نظر گرفتن اين سطوح مبنا و پايه در طراحي ها و پيروي از آنها، مي توان گفت به يك طراحي ارگونوميك كه براورده كننده هدف ارگونومي كه متناسب سازي محصولات يا همان مبلمان توليدي با توانايي ها و محدوديت هاي استفاده كنندگان از آنها و بهبود بهره وري براي توليدكنندگان است.


مهمترين نتايج حاصل از بكارگيري اصول ارگونومي در طراحي و بهبود مبلمان در محيط هاي مسكوني و اداري را مي توان اينگونه بيان داشت:
- كاهش تأثير سوء مبلمان روي بدن استفاده كنندگان
- كاهش پتانسيل اثرات طولاني مدت (يا تجمعي 1 ) ناشي از استفاده از مبلمان روي جسم كاربران
- بهبود بهره وري كاركنان و آسايش افراد توسط تطبيق ويژگي هاي محصول براي شخص
- متناسب بودن توليدات براي مشتريان جهت انجام كار
- بهترين استفاده از انرژي در اجراي كار
- بهترين استفاده از قابليت هاي كاركنان
- پيشگيري از اختلالات اسكلتي-عضلاني
- جذب مشتريان بيشتر براي توليدكنندگان
- كسب درامد بيشتر براي توليدكنندگان


نتيجه گيري
با بكارگيري فرايند طراحي مبلمان از ديدگاه ارگونومي مي توان طراحي هايي را كه با شرايط استاندارد و يا شرايط مطلوب فاصله دارند را شناسايي نمود و بطور جز آن عناصري را كه موجب چنين نتيجه اي شده اند را مشخص نمود و با بكارگيري راهكارهاي متناسب آن مشكلات را از بين برد و به يك طراحي بهينه دست يافت تا در كنار كسب رضايت و راحتي استفاده كنندگان از محصولات و جلب مشتريان بيشتر به درآمد اقتصادي بيشتري نيز دست يافت. جهت دستيابي به نتايج حاصل از بكارگيري اصول ارگونوميكي در طراحي و بهبود مبلمان مي توان اصول ارگونوميكي را با رويكردي مشتري مداري تلفيق نمود و با استفاده از مهندسي كَنسي و كسب نظرات مشتريان به يك طراحي كه متناسب با خواسته استفاده كنندگان و براورده كننده الزامات ارگونوميكي نيز مي باشد به آن طرح دست يافت.
محدوديتي موجود مي باشد كه البته منحصر به اين فرايند و اين طراحي نيست و تمام طراحي هايي را كه مورد استفاده افراد در داخل كشور قرار ميگيرند و به نوعي ابعاد بدن در آن دخيل است را شامل مي شود، عبارتست از اينكه ابعاد آنتروپومتريكي كشور ما موجود نمي باشد و اين كار را جهت يك طراحي مناسب افراد جامعه ي مان سخت مي سازد البته در طراحي هاي موجود از برخي بانكهاي اطلاعات آنتروپومتريكي ساير كشورها كه بنظر مي رسد با ابعاد مردم ايران همسانتر است استفاده مي شود، كه نمي توان منكر عدم دقت و تناسب لازم در اين نوع طراحي ها و توليدات شد.

مسئله طراحي مبلمان را مي توان از دو منظر مورد توجه قرار داد، اول اينكه يك طرح را از ابتدا شروع نماييم و از پايه شروع كرد. اما منظر دوم اينگونه است كه طراحي هاي موجود را مورد بازنگري قرار داده و آنها را بهبود بخشيم، كه اين مورد (منظر دوم) موضوع اصلي اين مقاله مي
باشد.
فرايند بهبود طراحي مبلمان از ديدگاه ارگونومي به شرح زير مي باشد:
1- بررسي وضعيت موجود بلحاظ ارگونوميكي
اين مرحله خود شامل سه بخش مي باشد كه عبارتند از:
1-1- ارزيابي كارشناسانه ي محصولات
در اين مرحله سطح شاخصهاي ارگونوميكي موجود با استانداردهاي جهاني و يا شرايط ايده آل كه مطلوب افراد مي باشد مقايسه ميگردد كه ميزان اختلاف ميان آنها نشان دهنده وضعيت محصولات كه همان مبلمان مي باشد، است.
شاخه هاي دانش ارگونومي كه در اين مرحله مورد ارزيابي قرار ميگيرند، شامل موارد زير است:
• روانشناسي 
در حيطة اول يعني روانشناسي، جنبه هايي همچون رنگ ساختمان مبلمان و رويه ي آن، شكل (معماري) مبلمان، مورد بررسي قرار ميگيرد. از ديدگاه ارگونومي اين بخش بمنظور افزايش رضايت مشتريان و استفاده كنندگان مورد ارزيابي قرار ميگيرد، بخصوص در محيط هاي كاري اگر در
كنار جنبه هاي مذكور در مورد مبلمان، در مورد چيدمان نيز مدنظر قرارداده شود موجب بهروه وري بيشتر كاركنان مي شود. و يك آسودگي ذهني/رواني و باور مثبت نسبت به محصولات توليدي خاص نيز بهمراه خواهد داشت. در نتيجه با اين باور مثبت، بازاري مناسب براي توليد
كنندگان بهمراه مي آيد.
• فيزيولوژي 
در حيطة دوم (فيزيولوژي)، تبادلات انرژي و متابوليسم بدن مطرح است. بررسي خستگي ناشي از استفاده از مبلمان در اين حيطه مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
خستگي ناشي از استفاده از مبلمان عبارتست از ضعف در تمامي يا بخشي از بدن كه بيشتر با مبلمان ارتباط دارد، بطوريكه اين نوع خستگي بصورت خستگي عضلاني (جسمي ) و خستگي روحي (رواني) ظاهر ميشود .
خستگي فيزيكي همان نوع از خستگي است كه در بخش فيزيولوژي مطرح گشته و نوع ديگر خستگي مي تواند در بخش روانشناسي مورد بررسي قرار گيرد.


• بيومكانيك
در مباحث بيومكانيك ويژگيهاي مكانيكي اندام هاي بدن مورد بررسي قرار ميگيرد. در اين حيطه، حركت اندام ها و اعمال نيرو در بافت هاي مختلف بدن تجزيه و تحليل ميشود. بالطبع به كمك اين معادلات ميتوان الگوها و ابعاد مناسب را با هدف كاهش فشارهاي مكانيكي خارجي بر
بدن بدست آورد. بطور خلاصه ميتوان گفت كه چگونگي انتقال نيرو و اعمال نيرو از مبلمان به بدن بالاخص در ناحيه كمر، فشارهاي وارد به شانه ها و ساير اندامهاي درگير از جمله مباحث بيومكانيك هستند. برخي عوامل همچون جنس مواد مورد استفاده در ساخت مبلمان، ارتفاع پد و فاكتورهايي از اين قبيل در حوزه بررسي مي شود.
• آنتروپومتري 


آنتروپومتري، به سنجش ابعاد فيزيكي بدن و كاربرد داده هاي ابعادي در اصلاح شرايط فيزيكي مبلمان مي پردازد. از آنجايي كه يكي از دلايل فشارهاي وارده بر اندام ها، عدم تطابق ابعاد مبلمان با ويژگيهاي ابعاديِ بدن كاربر مي باشد، از اين رو داده هاي آنتروپومتريك را ميتوان به طور مؤثري در طراحي مبلمان و محصولات بكار بست. اين حيطه به مناسب سازي و بهينه ساختن توليدات جهت استفاده كنندگان بسيار كمك مي نمايد و نقش عمده اي برعهده دارد. از جمله ابعاد آنتروپومتريك مورد استفاده در طراحي مبلمان، ارتفاع نشسته آرنج براي مشخص كردن ارتفاع دسته مبلمان، ارتفاع نشسته براي تعيين ارتفاع پشتي مبلمان اشاره كرد. البته تعداد ابعاد مورد نياز زياد بوده و در اينجا تنها دو مورد بعنوان نمونه آورده شد.

بررسي رضايت مشتريان 
ارزيابي رضايت مشتريان و ارزيابي هاي كارشناسانه مكمل يكديگرند. با دانستن نقاط ضعف در طراحي از طريق ارزيابي كارشناسانه مي توان با طراحي و ساخت محصولات مناسب رضايت مشتريان را بدست آورد و از طرف ديگر با بررسي رضايت استفاده كنندگان از محصولات نقاط ضعف را كشف كرده و با بهبود آنها شرايط را بهينه سازيم. در اين مرحله رضايت مشتريان از همان فاكتورهاي مورد بررسي در بخش ارزيابي كارشناسانه مورد بررسي قرار ميگيرد. بدين منظور مي توان تعدادي از استفاده كنندگان را بعنوان نمونه انتخاب كرد و از آنها خواست تا ازمبلمان
توليد شده استفاده نمايند و مواردي كه برايشان مشكل ساز مي باشند و براي ايشان ايجاد ناراحتي مي نمايند را بيان كنند.
• بهره گيري از رويكرد مشتري مداري در طراحي ارگونوميكي
دانستن خواسته هاي مشتريان بواسطه يك رويكرد مشتري مداري و از طريق روشهاي مختلف بدست مي آيد، كمك بسيار مهمي در طراحي محصول مي نمايد تا بتوان مبلماني را طراحي نمود كه با خواسته هاي مشتريان هماهنگ باشد و به گونه اي طراحي شود كه با شرايطي كه مشتريان از آنها استفاده مي نمايند همساني بيشتري داشته باشد. در همين راستا در ارگونومي مبحثي مطرح گرديد با عنوان مهندسي كَنسي  (احساس) يا ارگونومي كَنسي 2 كه واژه اي ژاپني است و در دهه ي 1970 توسط فردي ژاپني به نام ميتسو ناگاماچي 3 بنانهاده شد.
در مهندسي كَنسي به بررسي احساس و نگرش افراد استفاده كننده از يك محصول در مورد طراحي آن محصول پرداخته مي شود و با كمك نتايج حاصل به اصلاح طراحي پرداخته مي شود. استفاده از نظرات استفاده كنندگان جهت بدست آوردن بازاري مطمئن بسيار حائز اهميت است و نمي توان با الگوبرداري از نمونه هاي خارجي سليقه داخلي را با آن وفق داد، بلكه بايست آن طرح ها را با سلايق موجود مطابق نمود.
مي توان با بررسي نظرات و احساس استفاده كنندگان از مبلمان هاي توليدي با كمك ابزار و روشهاي مختلف و تجزيه و تحليل متناسب با روش بررسي به يكسري نتايج برسيم كه اگر اين نتايج به خوبي تفسير و تعبير شوند، اطلاعات مناسبي در مورد عناصر طراحي به طراح كه بهتر است
يك تيم طراحي باشد مي رسد و اين تيم نيز مي تواند با در نظر گرفتن ديگر عوامل تأثيرگذار، يك طراحي جديد با استفاده از بررسي كَنسي خلق نمايد كه يقيناً اينگونه طرح ها كه با لحاظ كردن نظرات استفاده كنندگان بوجود مي آيند، بيشتر مورد پسند و رضايت ايشان نيز قرار مي گيرند.

با توجه به این موضوع که افراد زمان قابل توجهی را در محیط های کاری و در منزل صرف استفاده از صندلی و مبلمان های مختلف می نمایند، لزوم طراحی صحیح این لوازم بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.

در این راستا باید برای ویژگی های صندلی ها و مبلمانها اهمیت بیشتری قائل گشت و اصول ارگونومی را در طراحی آنها لحاظ کرد. این مقاله به تشریح فرایند بهبود طراحی مبلمان از دیدگاه ارگونومی و منافع حاصل از آن در جهت راحتی بیشتر استفاده کنندگان و ارتقای بهره وری می پرازد.

این فرایند شامل سه مرحله اصلی

1) بررسی وضعیت موجود بلحاظ ارگونومیکی

2) ارائه و اجرای راهکار جهت بهبود و ارزیابی نتایج

3) تنظیم کتابچه مبنا به منظور طراحی ارگونومیک مبلمان جدید است.

یکی از مهمترین ابزارها برای طراحی محصول در ارگونومی استفاده از مهندسی کَنسی می باشد که دارای رویکرد مشتری مداری است. بکارگیری اصول ارگونومی در طراحی مبلمان نتایجی همچون پیشگیری از اختلالات اسکلتی-عضلانی بین استفاده کنندگان، بهبود بهره وري کارکنان و آسايش افراد توسط تطبيق ویژگی های محصول براي شخص، بهترين استفاده از قابليت هاي كارکنان، کسب بیشتر رضایت مشتریان، جذب مشتری بیشتر و کسب درآمد بالاتر برای تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت.

 

 

با روند رو به رشد تقاضاي استفاده از مبلمان چه در محيط هاي مسكوني و چه در محيط هاي كاري بايد براي ويژگي هاي اين محصولات اهميت بيشتري قائل گشت و از طرف ديگر نيز با افزايش فعاليتهاي افراد در جامعه و با توجه به اين موضوع كه افراد بيشترِ وقت خود را در خارج از منزل و در محيط هاي كاري مي گذرانند و در اين محيط ها نيز مجبور مي باشند از مبلمان ها و صندلي هاي اداري استفاده نمايند بايد اين لوازم به گونه ي باشد تا افراد دچار كمترين مشكل شوند و بتوانند به بهترين شكل وظيفه خود را اجرا نمايند. از آنجا كه، پس از مدت زمان طولاني كه افراد در محل كار بسر مي برند و با خستگي ناشي از فعاليتهاي خود به خانه باز مي گردند، در اين بخش نيز بايست لوازم و مبلمان موجود در منزل به گونه اي باشند كه فرد از استفاده از آنها احساس راحتي نمايد و حتي براي ديگر افراد خانواده نيز راحتي و آرامش به همراه داشته باشد. در اين ميان محصولاتي مورد اقبال عمومي قرار مي گيرند كه بيشتر اين راحتي و آرامش را براي ايشان به ارمغان آورند. مهمترينvجنبه در بهبود توليدات مبلمان بدين منظور، توجه به علم ارگونومي يا مهندسي فاكتورهاي انساني است.
به معني قانون و قاعدة طبيعي مشتق شده است. و در لغت به معناي « نوموس » به معني كار و « ارگو » از دو كلمة يوناني « ارگونومي 1 » واژةقوانين طبيعي كار است. ارگونومي (بيشتر در اروپا استفاده مي شود و مربوط به مسائل مهندسي صنايع است) يا همان مهندسي فاكتورهايانساني (بيشتر در آمريكا استفاده مي شود و به مسائل روانشناسي مي پردازد.)، علمي تركيبي است كه سعي دارد ابزارها، دستگاه ها، محيط كار و مشاغل را با توجه به توانايي هايي جسمي-فكري و محدوديت ها و علائق انسانها، طراحي نمايد. اين علم با هدف افزايش بهره وري، با عنايت
بر سلامتي، ايمني و رفاه انسان در محيط، شكل گرفته است. همچنين اين علم در تلاش است بجاي متناسب سازي انسان با محيط، محيط را با انسان متناسب سازد .
ارگونومي بعنوان رشته اي از علوم كه با بدست آوردن بهترين ارتباط ميان انسان و محيط پيرامون او، مرتبط است تعريف ميشود . ارگونومي با ارزيابي قابليتها و محدوديتهاي انسان (بيومكانيك و آنتروپومتري ) ، استرس(فيزيولوژي و روانشناسي ) ، نيروهاي استاتيك و ديناميك روي بدن انسان (بيومكانيك) ، خستگي (فيزيكي و ذهني)، طراحي ابزار و تجهيزات (آنتروپومتري و مهندسي)، سر و كار دارد. بنابراين ارگونومي از مجموعه اي از علوم تشكيل يافته است. ارگونومي در پي انطباق محصولات و محيط با توانايي ها و نيازمندي هاي طبيعي انسان است. براي دستيابي به
بيشترين سطح تطابق بايستي اصول ارگونوميك را در طراحي مورد توجه قرار داد.
از آنجا كه استفاده از مبلمان غير ارگونوميك (در محيط كار و يا در محيط مسكوني) موجب بروز صدمات و مشكلاتي مي گردد- مشكلاتي همچون درد در ناحيه كمر، شانه و گردن يا بطور كلي مشكلات اسكلتي-عضلاني 2 و افزايش خستگي در افراد- بايد با بكارگيري اين اصول و تجديد نظر در روند طراحي مبلمان ها شرايط را بهبود بخشيدم. اين بهبود دو سويه است از يك سو استفاده كنندگان از اين لوازم با مشكلات كمتري مواجه مي گردند و شرايط براي ايشان بهبود مي يابد و از ديگر سو توليدكنندگان نيز صاحب محصولاتي مي گردند كه مورد پسند مشتريان بوده و بلحاظ اقتصادي موجب ارتقاي توليدكنندگان اين لوازم مي گردد. اگر توليدكنندگان اين اصول را ناديده بگيرند و به آنها توجه نكنند مسلماً در دنياي تجاري رقابتي امروز عقب خواهند ماند و سهم خود از بازار را بواسطه توليد محصولاتي كه به ويژگي ها و خصوصيات استفاده كنندگان آن توجه ندارد، از دست خواهند داد.
جهت دستيابي به هر موفقيتي نياز است تا در ابتدا يك روند مشخص و از پيش تعيين شده اي كه الزامات براي رسيدن به آن موفقيت را در برگرفته باشد و كاملاً واضح بيان داشته باشد در اختيار داشته باشيم. اجراي اين بهبود نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد و به يك فرايند نيازمند است، در ادامه ي اين مقاله به بيان و تشريح آن پرداخته مي شود. پيش از هر اقدامي نياز است تا شرايط موجود را به خوبي بشناسيم و بر اساس نقاط ضعف و قدرت خود با ديدي جامع نسبت به مسائل ادامه ي مسير دهيم.

 


انتخاب مبلمان مناسب

بدون شک مدل مبلمان در منازل مختلف با سلیقه ها و نیازهای متفاوت تهیه و مورد استفاده قرار می گیرد در انتخاب مبلمان مناسب برای زیباتر به نظر رسیدن منزلتان باید به فاکتورهای متفاوتی توجه نمایید که در این مطلب ما تصمیم گرفتیم چند فاکتور مهم در انتخاب مبلمان با هارمونی مناسب برای منازل مختلف را با شما در میان بگذاریم، اگرچه شاید مبلمان مهمترین و پر اهمیت ترین وسیله منزل شما نباشد اما هیچ کس نمی تواند منکر مبلمان به عنوان تاثیر گذارترین عضو اتاق پذیرایی و نشیمن شود.

 انتخاب مبلمان مناسب

کاربرد مبلمان های متفاوت در منازل مختلف:
امروزه در بازار مبل با مدل های مختلف مبلمان در طرح ها و رنگ های مختلف رو به رو می شویم که هر یک از آن ها می تواند جلوه ای خاص به منزل ما ببخشد. در مطالب گذشته درباره موفقیت در خرید مبلمان جدید با یکدیگر بحث کردیم در این مطلب نیر چند فاکتور مهم و ضروری برای داشتن مبلمان مناسب در منزل را با هم بررسی می نماییم. ابتدایی ترین نکته در انتخاب مبلمان جدید برای منزلتان دانستن ابعاد منزل و در نظر گرفتن ابعاد مبل انتخابی شماست مثلا برای خانه های بزرگ مبلمان ال شکل بسیار پر کاربرد تر و زیباتر می باشد.

 

خبرنامه

ارسال آخرین اخبار صنعت مبلمان و طرح های جدید به ایمیل شما

ارتباط با ما

با ما ارتباط برقرار کنید

 تلفن:          01135750095
                 
موبایل:     09101001748 - فلاح

آدرس: مازندران - بابلسر - بهنمیر

تمامی حقوق این سایت محفوظ و در اختیار تیم برنامه نویسی مبلی ها می باشد و هر گونه کپی برداری مطالب ممنوع است.

طراحی و اجرا: نیشا وب